جنبه های زیبا شناختی و اعجاز نظم آهنگ قرآن
23 بازدید
محل نشر: چکیده و مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی دو سالانه قرآن پژوهی دانشجویان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384/5/20
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی