جایگاه و معیارهای نقد احادیث اسباب نزول در اندیشه علامه طباطبایی
22 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توضیحات : این مقاله در مجله علمی پژوهشی پژوهش دینی (انجمن علمی علوم قران و حدیث ایران) مراحل داوری را گذرانده ، پذیرفته شده و تاییدیه چاپ دریافت نموده است ودر نوبت چاپ می باشد.