تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1394 
علوم قران وحدیث 
دانشگاه اصفهان 
18.39 
فوق لیسانس 
1384 
علوم قران و حدیث 
دانشگاه دولتی قم 
17.20 
لیسانس 
1381 
علوم قرآن و حدیث 
دانشگاه تهران 
18.92 
سطح 3 
1386 
حوزه علمیه قم 
18.00